ความเป็นมา

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2) แลกเปลี่ยนความรู้ของครูในการพัฒนาปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน 3) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและขยายมุมมองทางด้านคณิคศาสตรศึกษาแก่สมาชิก 4) ติดต่อกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา 5) เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ได้แก่ วารสารคณิตศาสตรศึกษา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนและการสอน และอื่นๆ แก่สมาชิกและผู้สนใจทางคณิตศาสตรศึกษา 6) เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

TBD. …โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย

วันเปิดรับบทความ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาเปิดรับผลงานวิจัยทั้ง Abstract และ Full Paper ตามเอกสาร CFP ผู้ที่สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ สามารถเขียนบทความตาม Template (ขนาดโปสเตอร์ กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) และส่งบทความผ่านระบบ Submission ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยแบบ Full Paper  
ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยแบบ Abstract  

รายละเอียด วันที่
เปิดรับบทความวิจัย วันนี้ - 30 ตุลาคม 2561
แจ้งผลตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2561
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม 15 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน Early Bird Registration 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน Regular Registration 1 - 15 มกราคม 2562
วันจัดงาน 26-28 มกราคม 2562

รายละเอียดการลงทะเบียน

พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม ลด 20%
รายการ อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป (Early bird) 1,000 บาท
อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป (Regular) 1,500 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 500 บาท

ผู้บรรยาย

ผู้สนับสนุน