ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5

ขณะนี้ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูผลการพิจารณาบทความได้ที่ เวปไซต์ https://www.tsmed.or.th/results/ พร้อมกันนี้มีกำหนดส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มตามกำหนดการดังนี้
กำหนดการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
1) วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน ส่งผ่านระบบส่งบทความที่เว็บไซต์ https://www.tsmed.or.th/results/
2) วันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ที่นำเสนอแบบ oral presentation และประสงค์จะตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มลงใน เอกสารหลังการประชุม proceedings ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ส่งผ่านระบบส่งบทความที่เวปไซต์ https://www.tsmed.or.th/results

วันเปิดรับบทความ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาเปิดรับผลงานวิจัยทั้ง Abstract และ Full Paper ตามเอกสาร CFP ผู้ที่สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ สามารถเขียนบทความตาม Template (ขนาดโปสเตอร์ กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) และส่งบทความผ่านระบบ Submission ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยแบบ Full Paper  
ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยแบบ Abstract  

รายละเอียด วันที่
เปิดรับบทความวิจัย วันนี้ - 30 ตุลาคม 2561
แจ้งผลตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2561
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม 15 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน Early Bird Registration 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน Regular Registration 1 - 15 มกราคม 2562
วันจัดงาน 26-28 มกราคม 2562

รายละเอียดการลงทะเบียน

พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม ลด 20%
รายการ อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป (Early bird) 1,000 บาท
อาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป (Regular) 1,500 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 500 บาท

ผู้บรรยาย

ผู้สนับสนุน