การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ

 

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และโรงเรียนเครือข่ายของโครงการฯ ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

โดยมีกำหนดการจัดขึ้น 5 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 จัดที่ โรงเรียนบ้านคำบง 1 จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 2 จัดที่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ และ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3 จัดที่ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 4 จัดที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 5 จัดที่ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้
1) บรรยายพิเศษช่วงเช้าในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” และ การทำ “kyozai kenkyu” ใน “การศึกษาชั้นเรียน” และ “วิธีการแบบเปิด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน/หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
2) บรรยายพิเศษช่วงเบ่ายในหัวข้อ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” และ "การใช้กระดานดำในชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญาของนักเรียน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน/หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน” แยกตามระดับชั้นตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แยกตามระดับชั้นตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5) กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และกิจกรรมการสะท้อนการเปิดชั้นเรียนตามระดับชั้น