จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 เปิดโอกาสนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลก แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา เตรียมรับมือความท้าทายการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในอนาคต

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ ICER 2017 หรือการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC-Khon Kaen International Symposium ครั้งที่12 และ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่10 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการประชุมฯ ICER 2017 นี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก The Education University of Hong Kong, ฮ่องกง Mindanao State University-Illigan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16) ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2560

  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติที่รวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา และนักวิจัย จากประเทศต่างๆ จำนวน 15 ประเทศ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา การเข้าร่วมงาน APEC และ ICER ในครั้งนี้ของนักวิชาการทุกท่าน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจและความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกท่าน นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าในอนาคต”

  สำหรับรูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการการของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย