ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ

 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีเปิด สำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา CRICED (Center for Research on International Cooperation in Educational Development) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น