STEM Education ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

STEM Education ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานสารสนเทศและเอกชนสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมอบรม STEM Education ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานสารสนเทศและเอกชนสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง สำหรับศตวรรษที่ 21 (ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย)” ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยและพัฒนาตามแนวความคิดแบบสะเต็มเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าหน่วยวิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ เป็นหัวหน้าโปรแกรมวิจัย ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการสำรวจสถานที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น