สัมมนาศึกษาประเทศเวียดนาม เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูฯ

 สัมมนาศึกษาประเทศเวียดนาม เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 6 คน ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และบัณฑิตศึกษาทั้งโทและเอก จำนวน 284 คน รวม 7 รถบัส ไปสัมมนาในประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสารความคิดที่สลับซับซ้อนเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อการคาดการณ์อนาคต เป็นต้น