สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หน้างาน