สรุปผู้เข้าร่วมงาน


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

# ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วม
1 นาย วัชรพงษ์ ธรรมจิตร์ 2018-12-06 18:16:04 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
2 นางสาว ภิชญาพร สายบุตร 2018-12-06 18:22:47 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
3 นางสาว กิตติยาพร คุณสมบัติ 2018-12-06 18:25:59 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
4 นางสาว ปวีณา ยะธาตุ 2018-12-06 18:31:54 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
5 นางสาว เพชรชลิดา มะลิลา 2018-12-06 19:24:52 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
6 นาย กีรติ อินทรบุตร 2018-12-08 10:52:37 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อบ.3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
7 ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 2018-12-13 15:12:58 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
8 นางสาว ผกามาศ พันธ์จันทร์ 2018-12-15 19:09:28 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) สพป.อบ.3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
9 นาย พนมชัย วงค์ผาบุตร 2018-12-16 00:12:04 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
10 นางสาว กาญจนา เวชบรรพต 2018-12-17 17:13:31 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
11 นางสาว ปภาพินท์ ชวนโพธิ์ 2018-12-17 17:19:22 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
12 นางสาว ปาริชาติ ศาสตร์อำนวย 2018-12-17 17:24:00 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
13 นางสาว ขวัญใจ โฉมจังหรีด 2018-12-17 17:24:47 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
14 นางสาว นัฐพร เสมียนสิงห์ 2018-12-17 17:26:33 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
15 นางสาว ดลนภา พ่วงรักษา 2018-12-17 17:42:04 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
16 นางสาว คมขวัญ นันติชัย 2018-12-17 17:42:06 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
17 นางสาว อริสรา ผลชู 2018-12-17 18:25:05 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
18 นาย ทศพร วงค์นางาม 2018-12-17 20:00:36 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
19 นางสาว สุภาวดี คำโนนม่วง 2018-12-17 20:40:52 โรงเรียนบ้านลาดวารี
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
20 ดร. เกษม เปรมประยูร 2018-12-19 10:57:26 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
21 นางสาว ปิยดา ศิริอำนาจ 2018-12-19 17:22:40 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
22 ดร. รุ่งทิวา คนการณ์ 2018-12-20 10:45:24 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
23 นาย จิรพล นิระปะกะ 2018-12-20 19:24:53 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
24 นางสาว พรธิตรา แขกวันวงค์ 2018-12-20 22:13:04 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
25 นาย กิตติศักดิ์ ศรีทิน 2018-12-21 10:22:41 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
26 นางสาว ศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์ 2018-12-23 13:39:36 หมวด คณิตศาตร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
27 นาย ชาคริต ธงยศ 2018-12-23 21:24:06 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
28 นาย ไวยากรณ์ ยะนะโชติ 2018-12-24 09:02:03 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
29 นาย สมสวัสดิ์ นิลดำ 2018-12-24 10:01:16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
30 นางสาว ทัศนนันท์ พุฒดี 2018-12-24 14:05:00 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
31 นางสาว เตือนใจ ศักดิ์สองเมือง 2018-12-24 14:20:43 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
32 นางสาว อารีซ่า เริงกิจ 2018-12-24 14:24:32 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
33 นางสาว ศุภกาญจน์ เทพสง 2018-12-24 15:35:12 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
34 นาย ธีระศักดิ์ ธนากูลกวีพงศ์ 2018-12-24 16:46:46 วิทยาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
35 นาย อัษฎา สุวรรณ์ 2018-12-24 17:55:20 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
36 นาย Phailath SYTHONG 2018-12-24 21:39:16 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
37 นางสาว อัญธิกา ลาดโพธิ์ 2018-12-25 10:07:27 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป.อบ.2
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
38 ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน 2018-12-25 16:14:11 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
39 ดร. พัฒน์ มาศนิยม 2018-12-25 16:35:33 โรงเรียนวรพัฒน์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
40 นางสาว อาทิตยา ศรประสิทธิ์ 2018-12-25 16:40:55 โรงเรียนวรพัฒน์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
41 ดร. กตัญญุตา บางโท 2018-12-25 16:46:12 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
42 นาย อำนาจ ประทุมชัย 2018-12-25 17:48:37 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อบ.3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
43 นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ 2018-12-26 10:18:50 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
44 นาย สมรักษ์ พรมมาสุข 2018-12-26 10:33:52 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
45 นาย วรวิทย์ ปลั่งกลาง 2018-12-26 10:46:09 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
46 นาย ภัทรพงศ์ กุลสีดา 2018-12-26 11:40:26 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
47 นางสาว อัยลดา ศรีชนะ 2018-12-26 11:52:20 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
48 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน 2018-12-26 12:24:22 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
49 นางสาว จิราภรณ์ อินธิมาศ 2018-12-26 15:06:32 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
50 ดร. จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน 2018-12-26 15:08:47 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
51 นาง ทิวาพร ลีเลิศ 2018-12-26 15:14:35 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ- หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
52 นาง อัจฉริยา คุณมาศ 2018-12-26 15:26:26 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต4
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
53 นาง นฤมล แถวทิม 2018-12-26 15:32:22 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลาศรีสะอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
54 นาง สำรวย ประจันทร์ 2018-12-26 15:43:39 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
55 นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ 2018-12-26 15:49:13 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
56 นางสาว สร้อยทิพย์ เลิศศรี 2018-12-26 15:51:28 โรงเรียนบ้านโนนเเสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
57 นางสาว เอื้อมทอง พงษ์วิเศษ 2018-12-26 15:54:35 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
58 นางสาว บัวคำ ศรีเลิศ 2018-12-26 16:11:35 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
59 นาย เดชา พรมมาสุข 2018-12-26 16:22:03 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
60 นางสาว ประภาพร หนองหารพิทักษ์ 2018-12-26 17:19:05 ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
61 ดร. ปวีณา ขันธ์ศิลา 2018-12-26 17:19:08 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
62 นาย คำราม เดชมา 2018-12-26 21:34:18 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
63 ดร. สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย 2018-12-27 11:19:31 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
64 นาง ชูใจ ดำริห์ 2018-12-27 12:03:36 ร.ร.บ้านหว้านแกเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
65 นาง จิรนันท์ อั้งดา 2018-12-27 12:26:25 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
66 นาย วิรัตน์ บุญยงค์ 2018-12-27 12:52:45 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
67 นาง วราภรณ์ วงษ์ธรรม 2018-12-27 13:03:00 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
68 นาง จริยาวดี ผดาเวช 2018-12-27 13:14:32 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
69 นาง สุภาวดี เทียมทัด 2018-12-27 13:26:58 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
70 นาย เสมา ใจหาญ 2018-12-27 13:37:18 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
71 นาง จินตหรา วรรณโสภา 2018-12-27 14:17:37 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
72 นาย หนุ่มเสก ศรีผาโคตร 2018-12-27 15:39:52 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
73 นาง เปรมจิตต์ สิงหกันต์ 2018-12-27 15:58:21 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
74 นาย ทองอุ่น มั่นหมาย 2018-12-27 22:11:09 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
75 นาย ยุทธพงศ์ ชนะพันธ์ 2018-12-28 09:13:35 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
76 นาย พิริยพงษ์ พงษ์ศรี 2018-12-28 09:43:38 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
77 นางสาว จิราภรณ์ วงษ์กันยา 2018-12-28 10:00:54 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
78 นางสาว จิตรลดา ใจกล้า 2018-12-28 10:06:55 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
79 นางสาว ชมพู่ ลุนศักดิ์ 2018-12-28 10:21:46 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
80 นางสาว ณัฐธิดา นามบุดดี 2018-12-28 10:29:59 Faculty of Education, Mathematics Education
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
81 นางสาว น้ำฝน ปอยมะเริง 2018-12-28 10:57:55 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
82 ดร. วิจิตรา โสเพ็ง 2018-12-28 11:15:02 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
83 นางสาว เข็มทอง คตมรคา 2018-12-28 11:55:22 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
84 นางสาว ภัทรพร ดลเจือ 2018-12-28 13:57:13 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
85 นาย รัฐฐา มานัส 2018-12-28 14:00:53 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
86 นาง พรพิมล รักษ์มณี 2018-12-28 14:20:59 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
87 นาง ถวิล ชานุบาล 2018-12-28 14:26:48 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
88 นาง อนงค์ สัตนาโค 2018-12-28 14:40:49 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
89 นาง สุจิตรา ป้องโกเซ 2018-12-28 15:01:16 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
90 นางสาว จิดาภา โบบทอง 2018-12-28 15:06:36 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
91 นางสาว อุไรวรรณ ประสาร 2018-12-28 15:16:28 โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
92 นางสาว ฟารีดา อาลีมามะ 2018-12-28 15:19:18 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
93 นางสาว โสรญา ดำริง 2018-12-28 15:24:10 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
94 นางสาว ศศิวลัย บุลาลม 2018-12-28 18:09:55 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
95 นาย ณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง 2018-12-28 19:05:57 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
96 นาย ภัคธร ไมสัน 2018-12-28 19:56:45 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
97 นางสาว กฤตภรณ์ เวชพูล 2018-12-28 21:05:03 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
98 นาย ธนินท์ วดีศิริศักดิ์ 2018-12-28 21:56:28 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
99 นาย ชินวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ 2018-12-28 22:01:29 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
100 นางสาว ธมลวรรณ โคตรพันธ์ 2018-12-29 09:50:31 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
101 นางสาว ตติยาภรณ์ โคตรธนู 2018-12-29 10:15:09 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
102 ดร. อาริยา สุริยนต์ 2018-12-29 12:31:25 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
103 นางสาว ชนิกา เสนาวงค์​ษา 2018-12-29 13:56:05 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
104 นางสาว อลิษา มูลศรี 2018-12-29 13:57:20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
105 นาย สุรชัย ทินกระโทก 2018-12-29 15:48:03 โรงเรียนบ้านเชียงอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
106 นาย ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ 2018-12-29 16:33:40 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
107 นาย วิสุทธิพล ศรีโยธา 2018-12-29 16:52:55 โรงเรียนบ้านเชียงอาด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
108 นางสาว ชนิสรา ชมชื่น 2018-12-29 18:20:26 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
109 ดร. สุทธารัตน์ บุญเลิศ 2018-12-30 09:53:22 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
110 นาย สุทิน จันทรวรเชตต์ 2018-12-30 10:29:56 โรงเรียนธงชัยวิทยา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
111 นาย ดำรง มาตี๋ 2018-12-30 13:29:36 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
112 นาย ภัทรพล วรรณก้อน 2018-12-30 13:34:28 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
113 นางสาว รสิกกานต์ รัตตศิริ 2018-12-30 14:10:32 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
114 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณคำ 2018-12-30 17:38:25 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
115 นางสาว อัญชิสา วรรณวัติ 2018-12-30 17:58:35 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
116 นางสาว ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย 2018-12-30 18:16:33 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
117 ดร. ปริญา ปริพุฒ 2018-12-30 18:20:02 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
118 นาย ภาคิไนย พลดงนอก 2018-12-30 19:18:13 โรงเรียนบ้านโพนแพง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
119 นาย ธนพล จันทาพุฒ 2018-12-30 20:04:44 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
120 นาย พีระพล อินต๊ะนนท์ 2018-12-30 21:15:57 คณิตศาสตรศึกษา ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
121 นางสาว Ika Tri Munawaroh 2018-12-30 21:22:01 Education
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
122 นางสาว Luksana Tonchan 2018-12-30 21:30:20 Faculty of Education
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
123 นางสาว Sridini Sopiani 2018-12-30 21:39:29 Faculty of Education
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
124 นางสาว พรรณทิพภา คุณสมบัติ 2018-12-30 21:39:37 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
125 นางสาว พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ 2018-12-30 21:44:23 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
126 นางสาว นภัสสร ทรายทอง 2018-12-30 22:03:19 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
127 นาย พลทอง เพ็งวงษา 2018-12-30 22:06:38 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
128 นางสาว นภัสสร ดอกยี่สุ่น 2018-12-30 22:11:43 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
129 นางสาว วิภาพร สุทธิอัมพร 2018-12-30 23:47:20 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
130 นางสาว ศิริรัตน์ ชาวนา 2018-12-31 07:12:49 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
131 ผศ. ดร. นฤมล ช่างศรี 2018-12-31 08:54:32 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
132 นางสาว จตุพร นาสินสร้อย 2018-12-31 09:02:18 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
133 นางสาว อารียา ชาพิทักษ์ 2018-12-31 10:14:19 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
134 นางสาว ณฐพร วิทยบูรณ์ 2018-12-31 10:15:35 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
135 นางสาว นิศากร บุญเสนา 2018-12-31 10:28:42 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
136 นาย ชยานนท์ นามเพ็ง 2018-12-31 10:48:44 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
137 นาย ณัฐวิทย์ อูปแก้ว 2018-12-31 10:53:01 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
138 นาย นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก 2018-12-31 11:07:47 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
139 นาย ปฏิพัทธ์ บุรณะสุทธิ์ 2018-12-31 11:12:47 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
140 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริวุฒิ 2018-12-31 11:16:30 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
141 นาย ชานนท์ อาจมนตรี 2018-12-31 11:18:30 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
142 นาย ศักดา ชาลีเปลี่ยม 2018-12-31 12:03:22 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
143 นางสาว จิดาภา จันทร์เพ็ง 2018-12-31 12:08:53 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
144 นางสาว ศิริกัญญา ศรีชมภู 2018-12-31 12:08:57 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
145 นางสาว ภรัณยา ประเรพันธ์ 2018-12-31 12:12:51 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
146 นางสาว สราลี ศรีสุริยา 2018-12-31 12:22:10 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
147 นางสาว นภาภรณ์ งามเนตร 2018-12-31 12:31:47 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
148 นางสาว สุลัดดา เสียงสาว 2018-12-31 12:39:22 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
149 นางสาว ธนพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง 2018-12-31 12:56:08 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
150 นางสาว วิริยา ศรีนวล 2018-12-31 13:08:27 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
151 นางสาว สิทธิณี สิมลา 2018-12-31 14:32:13 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
152 นางสาว สุทธิกาณฑ์ ปัญญา 2018-12-31 14:46:02 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
153 นางสาว พรเพ็ญ เฟื่องฟู 2018-12-31 15:21:34 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
154 นางสาว นัชริดา นรารักษ์ 2018-12-31 15:28:42 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
155 นางสาว อภิสรา นาคโคตร 2018-12-31 15:33:53 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
156 นางสาว พรพิมล จันทร์สว่าง 2018-12-31 15:34:08 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
157 นางสาว พรพิมล จันทร์สว่าง 2018-12-31 15:36:13 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
158 นางสาว ภควดี วรรณโกวิท 2018-12-31 15:40:30 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
159 นางสาว กัญญาณัฐ โพธิสัตย์ 2018-12-31 15:44:44 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
160 นางสาว กชกร หลักคำ 2018-12-31 15:51:05 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
161 นาง พิสมัย แข็งสง่า 2018-12-31 16:04:01 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
162 นาย ชัชวาลย์ บัวงาม 2018-12-31 16:09:57 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
163 นาง อาภารัตน์ บัวงาม 2018-12-31 16:12:33 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
164 นาย อมเรศ ชัยแสง 2018-12-31 16:15:43 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
165 นาง ยุพิณ ศรีสุนาครัว 2018-12-31 16:15:56 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
166 นาง นิธิยา ทุมโยมา 2018-12-31 16:33:38 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
167 นางสาว นภสร บุญเสนา 2018-12-31 16:48:42 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
168 นางสาว พรกนก ศรีจันทรา 2018-12-31 17:00:31 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
169 นาย เสกสรรค์ ลาสม 2018-12-31 17:05:03 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
170 นาย สายัญห์ ทวีวัน 2018-12-31 17:05:23 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
171 นาย พูลทรัพย์​ ทองโคตร 2018-12-31 17:22:56 ศึกษาศาสตร์​
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
172 นางสาว พิชญ์สินี ทองเหลือง 2018-12-31 17:44:23 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
173 นางสาว อัจฉริยา เชื้อเพชร 2018-12-31 17:49:55 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
174 นางสาว เริงนภา อำทะวงษ์ 2018-12-31 17:59:30 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
175 นาย พลากร เกษสิมมา 2018-12-31 18:03:48 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
176 นางสาว ชนนิกานต์ เกื้อทาน 2018-12-31 18:17:36 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
177 นางสาว นิศาชล สายทอง 2018-12-31 18:21:15 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
178 นาย พิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง 2018-12-31 18:26:50 สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
179 นาย ชยางกูร จันทะวัน 2018-12-31 18:53:51 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
180 นางสาว นพรดา ธารประเสริฐ 2018-12-31 19:12:34 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
181 นาย ศาสตรา หล้าอ่อน 2018-12-31 19:18:42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
182 นางสาว พิมพ์ผกา อินทะรส 2018-12-31 19:29:08 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
183 นาง อโณทัย จันทร์อ้วน 2018-12-31 19:40:08 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
184 นางสาว รุจิศสินี เวียงนนท์ 2018-12-31 20:05:48 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
185 นาย ภัทรพงศ์ วรศักดิ์มหาศาล 2018-12-31 20:21:38 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
186 นางสาว นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ 2018-12-31 20:23:03 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
187 นาย ภูวดล ศรีภา 2018-12-31 20:48:23 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
188 นางสาว ธชินี ไสยรส 2018-12-31 21:11:01 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
189 นางสาว ธชินี ไสยรส 2018-12-31 21:11:35 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
190 นางสาว สุพิชชา วะสาร 2018-12-31 21:13:37 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
191 นาย สันติ บรรเลง 2018-12-31 21:14:42 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
192 นาย ฉันทะ โยหาเคน 2018-12-31 22:05:00 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
193 นางสาว จิรประภา พัฒนปรีดากุล 2018-12-31 22:07:07 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
194 นางสาว เดือนเพ็ญ อาจสม 2018-12-31 22:58:45 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
195 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์ 2018-12-31 23:13:56 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
196 นาย วรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ 2019-01-02 10:51:48 โรงเรียนธงชัยวิทยา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
197 นางสาว ตติยาภรณ์ โคตรธนู 2019-01-02 22:00:22 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
198 นางสาว กรรณิกา จันมีแก้ว 2019-01-03 08:29:56 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
199 ดร. วุฒิพงษ์ วงษ์ชู 2019-01-03 09:02:51 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
200 นาง ดนุพร จุมพิศ 2019-01-03 09:21:17 ร.ร.บ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่เขต 2
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
201 นาง สุกัญญา จตุรานนท์ 2019-01-03 10:36:38 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
202 นาย วัชรพงศ์ ใจเดียว 2019-01-03 10:56:57 ศึกษาศาสตร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
203 นางสาว ชลกนก สารศรี 2019-01-03 11:50:51 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
204 นางสาว วัฒนา ถนอมดี 2019-01-03 11:57:30 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
205 นาง กิตตินันท์ วารินทร์ 2019-01-03 12:06:22 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
206 นาง ประภาพร บุราณ 2019-01-03 12:07:24 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
207 นาง วนิดา จันทร์ศรี 2019-01-03 12:07:58 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
208 นาย ธีรยุทธ บุญธง 2019-01-03 12:11:46 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
209 นางสาว วราภรณ์ คำวังพฤกษ์ 2019-01-03 18:10:30 โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
210 นาง อนงค์ อินต๊ะขัติ 2019-01-03 18:48:15 โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
211 นาย สุรพล ศุกระศร 2019-01-03 20:28:50 โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
212 นางสาว กันย์ชิสา สามารถ 2019-01-04 06:14:05 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
213 นาย ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์ 2019-01-04 10:08:51 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
214 นาย ปริญญา ชมนก 2019-01-04 15:50:38 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
215 นางสาว พิชญาภรณ์ ฮวบน้อย 2019-01-04 15:52:15 คณะศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
216 นางสาว กุลปรียา มั่นอยู่ 2019-01-04 16:01:23 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
217 นางสาว ศิรประภา พลขันธ์ 2019-01-04 16:02:17 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
218 นาย วรุฒ อัลฟารูก สันอี 2019-01-04 16:26:04 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
219 นาย วรพัฒน์ เตาะอ้น 2019-01-05 00:27:28 มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
220 ดร. ธัญญา กาศรุณ 2019-01-05 11:50:36 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
221 นางสาว สุพินดา เพชรา 2019-01-08 09:56:04 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
222 นางสาว อมานีย์ มะยาดี 2019-01-08 10:32:53 โรงเรียนดารุลอูโลม นิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
223 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ 2019-01-08 10:47:24 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
224 นาย พงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย 2019-01-08 11:08:13 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
225 นางสาว นูรฮายาตะห์ ลือแบซา 2019-01-08 11:42:45 โรงเรียนดารุลอูโลม นิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
226 นาง เกศราวดี พลเมือง 2019-01-08 13:44:00 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
227 นางสาว สลีมะห์ ดอเลาะ 2019-01-08 14:21:02 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู(แผนกอนุบาล-ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
228 นางสาว อีมาน บือแน 2019-01-08 14:22:08 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
229 นางสาว นารีมาน เจ๊ะอาแว 2019-01-08 14:23:07 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาล - ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
230 นางสาว ณัฏฐธิดา อะกะเรือน 2019-01-08 16:42:35 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
231 นาย ธนกฤต สมศรี 2019-01-08 16:43:04 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
232 นาย ณัฏฐ์พล ภูติศานติสกุล 2019-01-08 17:16:24 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
233 นาย สิทธิชัย กูนาธรรม 2019-01-09 09:43:14 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
234 นาง นฤมล วงศ์แดง 2019-01-09 12:03:48 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
235 นาย ธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์ 2019-01-09 12:53:06 ศึกษาศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
236 นาย ธนัตถกานต์ ลามุล 2019-01-09 13:28:49 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
237 นางสาว ศิริปราณ จรรย์สืบศรี 2019-01-09 13:35:52 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
238 นางสาว กนกวรรณ หงษ์เงิน 2019-01-09 13:46:34 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
239 นางสาว ชิดกมล ตองอ่อน 2019-01-09 14:53:34 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
240 นาย เขตรัตน์ ภูกองไชย 2019-01-09 15:38:35 โรงเรียนยางคำวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
241 นางสาว สุธาวินี วงค์เครา 2019-01-09 16:30:55 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
242 นางสาว ยุภารัตน์ หาสุข 2019-01-09 23:12:56 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
243 นางสาว ชนันรัตน์ ศรไชย 2019-01-09 23:40:33 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
244 นาย ธนวัฒน์ อักษรศรี 2019-01-10 01:38:39 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
245 นาง จันทร์เพ็ญ สิงห์ชา 2019-01-10 09:07:35 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
246 นางสาว กวินณา วังคะฮาต 2019-01-10 11:59:42 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
247 นางสาว อัญชลี กลางประพันธ์ 2019-01-10 12:01:01 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
248 นางสาว อำภาพร โพธิ์ชัยศรี 2019-01-10 12:08:20 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
249 นาย สังคม วีระพันธ์ 2019-01-10 12:08:58 โรงเรียนบ้านคำบง1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
250 นาย ธณาชัย น้อยทรง 2019-01-10 12:10:07 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
251 นาง ธนิดา ไชยเพชร 2019-01-10 13:49:12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
252 นางสาว คอรีเย๊าะ บือราเฮง 2019-01-11 09:40:56 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาล- ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
253 นางสาว นัฏจวา แวนาแว 2019-01-11 10:02:15 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู(แผนกอนุบาล-ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
254 นางสาว ปัทมาวดี สมชม 2019-01-11 11:42:53 โรงเรียนบ้านคำบง 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
255 นาย ศาสตรา ศาสนโสภา 2019-01-11 12:10:51 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู(แผนกอนุบาล-ประถม)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
256 นาย วันชัย พลหาญ 2019-01-12 17:02:06 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
257 นาง ณภากนก สมบัติวงค์ 2019-01-12 17:14:31 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
258 นางสาว ปริศนา สมร 2019-01-12 17:19:39 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
259 นางสาว ภาวิณี สังข์แก้ว 2019-01-12 17:24:40 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
260 นางสาว ทิพวรรณ โถชัยคำ 2019-01-13 09:43:27 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
261 นางสาว กัลยากร เสียงเย็น 2019-01-13 13:18:37 โรงเรียนบ้านคำบง1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
262 นาง รัตนา จินดารัตน์ 2019-01-14 13:28:49 โรงเรียนบ้านคอนสาย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
263 นางสาว นันท์นภัส บุญสาลี 2019-01-14 13:34:17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
264 นาง ยุพาพร ยาตรา 2019-01-14 13:51:27 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
265 นางสาว สุปรียา มูลเพ็ง 2019-01-14 14:32:29 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
266 นาย สุคันธชาติ ขันศรี 2019-01-14 14:45:19 โรงเรียนบ้านพอก
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
267 นาย กฤติเดช สกุลว่องไว 2019-01-14 14:56:27 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
268 นางสาว ชัญญาลักษณ์ สุภาษร 2019-01-14 15:14:29 โรงเรียนบ้านคอนสาย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
269 นางสาว บงกช อยู่เป็นสุข 2019-01-14 17:13:45 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
270 นางสาว ณิชาภัทร ปานสูงเนิน 2019-01-14 18:17:13 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
271 นางสาว พรชนก เทียมทัด 2019-01-14 18:51:55 โรงเรียนหนองโตง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
272 นางสาว อภิญญา งามพิง 2019-01-14 20:49:14 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
273 นาย พชรพล ยาณะ 2019-01-14 20:51:36 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
274 นางสาว กาญจนาภรณ์ วงศ์ไชย 2019-01-14 21:22:42 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
275 นาย อมรพรรณ จรนามล 2019-01-14 22:21:14 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
276 นาง พยงค์ พายุบุตร 2019-01-15 08:45:56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
277 นาง ดารุณี ขานหยู 2019-01-15 08:59:06 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
278 นาย สรยุทธ วาระกูล 2019-01-15 09:32:09 โรงเรียนบ้านมูลนาค
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
279 นาย วิทยา เสียงล้ำ 2019-01-15 09:47:47 โรงเรียนบ้านป่าเตย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
280 นาง ธิติการ ป้องทัพไทย 2019-01-15 10:29:37 โรงเรียนบ้านหัวทราย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
281 นาย วัชรพงษ์ วงค์คำแพง 2019-01-15 10:40:58 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
282 นาย ปฏิวัติ โกมลพันธ์ 2019-01-15 10:53:46 โรงเรียนบ้านโพนแพง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
283 นาย สุเทพ โสภา 2019-01-15 11:19:21 โรงเรียนบ้านป่าเตย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
284 นาง เพ็ญประภา คำประภา 2019-01-15 11:21:03 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
285 นางสาว ศิริวรรณ สายชมภู 2019-01-15 11:24:18 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
286 นางสาว แคทราย ด่านอินถา 2019-01-15 11:27:41 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
287 นาย อัครพงศ์ ศรีวงศ์ 2019-01-15 11:36:57 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
288 นาย สีหาพล สุภาว์ 2019-01-15 11:42:35 โรงเรียนบ้านโพนแพง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
289 นางสาว ณัฐริกา คันชิง 2019-01-15 11:45:09 วิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
290 นาย ภัทรพล อาษาสิงห์ 2019-01-15 11:50:32 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
291 นางสาว กันยารัตน์ งามดี 2019-01-15 12:40:52 โรงเรียนบ้านโพนแพง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
292 นาย กิติยา ศักดิ์ศรี 2019-01-15 12:43:39 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
293 ดร. เอนก สุดจำนงค์ 2019-01-15 13:02:59 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
294 นางสาว เจนจิรา สุตะภักดิ์ 2019-01-15 13:04:24 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
295 นาย พุทธชัย ใจชื่น 2019-01-15 13:12:29 โรงเรียนบ้านหัวทราย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
296 นาง กานดา ทองใบ 2019-01-15 13:16:17 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
297 นางสาว สิริพร กาญจนวิลานนท์ 2019-01-15 13:23:12 โรงเรียนบ้านหัวทราย
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
298 นาย สุริยา พลหาญ 2019-01-15 13:32:30 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
299 นาง สุมาลี พิมพกรรณ 2019-01-15 13:57:18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
300 นาง ธัญชนก ศรีสุข 2019-01-15 14:04:03 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
301 นาง สุจิตรา เชื้อชัย 2019-01-15 14:19:23 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
302 นาง อัมราวัลย์ จันทร์หอม 2019-01-15 14:19:42 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
303 นาย กิจขจร สุนทรสวัสดิ์ 2019-01-15 14:23:04 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
304 นาย สุรชัย วงค์จันเสือ 2019-01-15 14:24:16 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
305 นาง วลัยพรรณ ตรีสุวรรณ 2019-01-15 14:24:44 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
306 นาง กุหลาบ มานะดี 2019-01-15 14:28:16 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
307 นางสาว ฉวีวรรณ สายทอง 2019-01-15 14:30:45 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
308 นาง ชนาภา คำเหลา 2019-01-15 14:34:02 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
309 นางสาว พิศมัย โพธิ์ชัย 2019-01-15 14:36:34 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
310 นาง ปริศนา พลหาญ 2019-01-15 14:43:22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
311 นาง เครือวัลย์ โมนะตระกูล 2019-01-15 15:00:21 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
312 นาง พิมพ์ณภัทร อุดมไชย 2019-01-15 15:13:51 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
313 นางสาว ทอฝัน สุยะสอน 2019-01-15 15:17:46 คณะวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
314 นางสาว จิราพร โพธิญาณ 2019-01-15 15:28:29 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
315 นางสาว ณิชารีย์ การปลูก 2019-01-15 15:32:21 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
316 นาง กฤษณา หล่าชนม์ 2019-01-15 15:46:31 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
317 นาย ศุภฤกษ์ รัตนถา 2019-01-15 16:21:06 โรงเรียนบ้านหนองโก
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
318 นาย สุริยา อินทร์จันทร์ 2019-01-15 16:34:11 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขก.4
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
319 นางสาว จุฑารัตน์ บังศรี 2019-01-15 16:47:41 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
320 นาย วินัย อินทะจันทร์ 2019-01-15 16:54:06 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
321 นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม 2019-01-15 18:18:30 โรงเรียนบ้านนาขนวน
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
322 นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ 2019-01-15 18:49:35 โรงเรียนบ้านนาขนวน
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
323 นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์ 2019-01-15 19:53:33 โรงเรียนบ้านนาขนวน
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
324 นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ 2019-01-15 20:07:51 โรงเรียนบ้านนาขนวน
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
325 นาง เพ็ญศรี บัวบาน 2019-01-15 22:03:38 โรงเรียนบ้านจั่น สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
326 นางสาว กุลนันทน์ เรืองคำ 2019-01-15 22:15:23 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
327 นางสาว ศริมน จันทศรี 2019-01-15 22:18:57 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
328 ผศ. ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์ 2019-01-15 22:50:54 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
329 นางสาว วรพรรณ วัฒนา 2019-01-15 23:13:03 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
330 ผศ. เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร 2019-01-16 00:40:14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
331 นาย คณิน เตจ๊ะสา 2019-01-16 01:21:02 คณะนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
332 นาย ปิยะวิทย์ ขัติรัตน์ 2019-01-16 01:24:04 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
333 นาย สุภกฤษฏิ์ ชาพรม 2019-01-16 01:27:37 คณะศึกษาสาศตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
334 ดร. อนุสรณ์ แสนเคน 2019-01-16 03:11:31 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
335 นางสาว กันยามาส กมลธรรม 2019-01-16 09:42:57 สพป.อบ4
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
336 นาย ณัฐวัตร สุดจินดา 2019-01-16 09:48:38 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
337 รศ. ดร. วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ 2019-01-16 19:57:56 วิทยาศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)