สรุปผู้เข้าร่วมงาน


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

# ชื่อ-สกุล วันที่ลงทะเบียน หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วม
1 นาย วัชรพงษ์ ธรรมจิตร์ 2018-12-06 18:16:04 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
2 นางสาว ภิชญาพร สายบุตร 2018-12-06 18:22:47 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
3 นางสาว กิตติยาพร คุณสมบัติ 2018-12-06 18:25:59 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
4 นางสาว ปวีณา ยะธาตุ 2018-12-06 18:31:54 คณะครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
5 นางสาว เพชรชลิดา มะลิลา 2018-12-06 19:24:52 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
6 นาย กีรติ อินทรบุตร 2018-12-08 10:52:37 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อบ.3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
7 ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 2018-12-13 15:12:58 คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
8 นางสาว ผกามาศ พันธ์จันทร์ 2018-12-15 19:09:28 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) สพป.อบ.3
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
9 นาย พนมชัย วงค์ผาบุตร 2018-12-16 00:12:04 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
10 นางสาว กาญจนา เวชบรรพต 2018-12-17 17:13:31 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
11 นางสาว ปภาพินท์ ชวนโพธิ์ 2018-12-17 17:19:22 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
12 นางสาว ปาริชาติ ศาสตร์อำนวย 2018-12-17 17:24:00 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
13 นางสาว ขวัญใจ โฉมจังหรีด 2018-12-17 17:24:47 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
14 นางสาว นัฐพร เสมียนสิงห์ 2018-12-17 17:26:33 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
15 นางสาว ดลนภา พ่วงรักษา 2018-12-17 17:42:04 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
16 นางสาว คมขวัญ นันติชัย 2018-12-17 17:42:06 คณะครุศาสตร์
การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
17 นางสาว อริสรา ผลชู 2018-12-17 18:25:05 ครุศาสตร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
18 นาย ทศพร วงค์นางาม 2018-12-17 20:00:36 ครุศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
19 นางสาว สุภาวดี คำโนนม่วง 2018-12-17 20:40:52 โรงเรียนบ้านลาดวารี
ผู้เข้าร่วมทั่วไป
20 ดร. เกษม เปรมประยูร 2018-12-19 10:57:26 ศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมทั่วไป