ความเป็นมา

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2) แลกเปลี่ยนความรู้ของครูในการพัฒนาปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน 3) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและขยายมุมมองทางด้านคณิคศาสตรศึกษาแก่สมาชิก 4) ติดต่อกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา 5) เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ได้แก่ วารสารคณิตศาสตรศึกษา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนและการสอน และอื่นๆ แก่สมาชิกและผู้สนใจทางคณิตศาสตรศึกษา 6) เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ปี 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย

Important Dates

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาเปิดรับผลงานวิจัยทั้ง Abstract และ Full Paper ตามเอกสาร CFP ผู้ที่สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ สามารถเขียนบทความตาม Template (ขนาดโปสเตอร์ กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) และส่งบทความผ่านระบบ EasyChair จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ขยายเวลาถึง 15 ธันวาคม 2560) หมายเหตุ พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม ลด 20% ตามรายละเอียดต่อไปนี้
Description Deadline
Final Full Paper Submissions 20 มกราคม 2561
Regular Registration 1-20 มกราคม 2561
Conference Date 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บรรยาย

Prof. Shizumi SHIMIZU
บรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation in Mathematics Teaching to Enhance Classroom Quality

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

ผู้สนับสนุน

Server date and time is: Tuesday, September 18, 2018 at 17:04:59