ประกาศผลการพิจารณาบทความ และอัพโหลดบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

0
607

เรียน ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5

ขณะนี้ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูผลการพิจารณาบทความได้ที่ เวปไซต์ https://www.tsmed.or.th/results/ พร้อมกันนี้มีกำหนดส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มตามกำหนดการดังนี้
กำหนดการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
1) วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ส่งบทคัดย่อที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน ส่งผ่านระบบส่งบทความที่เวปไซต์ https://www.tsmed.or.th/tsmed-2019/ เท่านั้น
2) วันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ที่นำเสนอแบบ oral presentation และประสงค์จะตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มลงใน เอกสารหลังการประชุม proceedings ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ส่งผ่านระบบส่งบทความที่เวปไซต์ https://www.tsmed.or.th/tsmed-2019/

SHARE