กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5

“คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันเสาร์ที่  26 มกราคม  2562
เวลา กำหนดการประชุม
11:00-13:00 น. ลงทะเบียน (พร้อมรับของว่าง)
13:00-13:30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 5

– ชมวีดิทัศน์แนะนำสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

– การแสดงในพิธีเปิด

– พิธีเชิญธง ประจำการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา

กล่าวรายงาน โดย

  รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กล่าวเปิด โดย

  รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กล่าวต้อนรับ โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– มอบของที่ระลึก

– ถ่ายภาพร่วมกัน

13:30-15:30 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง Innovation in Mathematics Teaching to Enhance Classroom Quality

โดย Prof. Shizumi Shimizu

อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

15:30-17:00 น. การเสวนาโดยนักคณิตศาสตรศึกษารุ่นใหม่

หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21

โดย

1) อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต

2) อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

3) อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์

4) อาจารย์ ดร.กตัญญุตา บางโท

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร

17.00-18.00 น. ประชุมสามัญประจำปี
17.30-20.00 น. TSMEd Night
วันอาทิตย์ที่   27   มกราคม  2562
เวลา กำหนดการประชุม
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-10.30 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
การนำเสนองานแบบโปสเตอร์/นิทรรศการ/บูธ
13.30-15.30 น. การนำเสนองานแบบบรรยาย (Oral Presentations)
วันจันทร์ที่  28  มกราคม  2562
เวลา กำหนดการประชุม
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-08.40 น. – แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา (5 นาที)
08.40-09.30 น. – กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (50 นาที)
09.30-09.40 น. – แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
09.40-10.30 น. – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (50 นาที)
10.30-11.30 น. สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้นประถมศึกษา (30 นาที)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (30 นาที)

11.30-12.00 น. พิธีปิดและส่งมอบธง

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม