เข้าสู่ระบบ

ประเภทการเข้าร่วม:: ()

 

ประวัติสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

        สมาคมคณิตศาสตรศึกษาก่อตั้งขึ้นจากการเริ่มต้นเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งเครือข่ายคณิตศาสตรศึกษาได้พัฒนามาจากกลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งใช้ชื่อเรียกกลุ่ม RG (Research Group) หรือกลุ่มนักวิจัยของบัณฑิตศึกษาที่ทำงานวิจัยในทิศทางเดียวกัน
        สมาคมคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  2. แลกเปลี่ยนความรู้ของครูในการพัฒนาปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
  3. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและขยายมุมมองทางด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่สมาชิก
  4. ติดต่อกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา
  5. เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ได้แก่ วารสารคณิตศาสตรศึกษา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนและการสอน และอื่นๆ แก่สมาชิกและผู้สนใจทางคณิตศาสตรศึกษา
  6. เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ประวัติการจัดงาน ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6(TSMEd 1 - TSMEd 6)

        ปี 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1 หรือ TSMEd 1) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2 หรือ TSMEd 2) ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3 หรือ TSMEd 3) ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4 หรือ TSMEd 4) จัดระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5 หรือ TSMEd 5) ซึ่งแต่ละครั้งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก
        ในปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6 หรือ TSMEd 6) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูแห่งอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย

        Theme การประชุมครั้งต่างๆ

ครั้งที่ 1 ปี 2558 => “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21”

ครั้งที่ 2 ปี 2559 => “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21”

ครั้งที่ 3 ปี 2560 => “ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

ครั้งที่ 4 ปี 2561 => “นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

ครั้งที่ 5 ปี 2562 => “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”

ครั้งที่ 6 ปี 2563 => “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era”

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
เลขที่ 123/2009 หมู่ที่ 16 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

© พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา