เข้าสู่ระบบ

ประเภทการเข้าร่วม:: ()

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล การชำระเงิน
1
นางสาวแวนูรีซา แวจิ
โรงเรียนบ้านจะแนะ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 12/11/2019 เวลา 20:31 น.
2
อ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/11/2019 เวลา 17:50 น.
3
อ.ทองอุ่น มั่นหมาย
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีสะเกษ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/11/2019 เวลา 22:50 น.
4
นายธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 25/11/2019 เวลา 14:29 น.
5
นางสาวนภาพร วรเนตรสุดาทิพย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 28/11/2019 เวลา 10:31 น.
6
นายรุสลัน ดือเระ
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:13 น.
7
นางสาวฐิตาภา เตกฉัตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:14 น.
8
นางสาวลักษณารีย์ ธรรมศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:23 น.
9
นายจีฮาน ปากบารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:32 น.
10
นางสาวชนกพร บุญผลึก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 09:04 น.
11
นายก้องเกียรติ เสนกัลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 10:38 น.
12
นายวุฒิชัย ช่อเส้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 11:49 น.
13
นายยุทธกร สืบจักษะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 14:30 น.
14
นางสาวอารีซ่า เหร็มดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 15:03 น.
15
อ.ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 15:23 น.
16
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 17:08 น.
17
นางสาวชนิดา ซั่วเซ่งอิ้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 18:48 น.
18
อ.ฤทธิไกร โคตรนารา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 20:20 น.
19
นางสาวรวิกานต์ เพ็งอุบล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 20:47 น.
20
นายนาเดอร์ อูซิน
โรงเรียนบ้านกะรุบี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 05/12/2019 เวลา 10:50 น.
21
นางสาวอลิษา มูลศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 09/12/2019 เวลา 14:53 น.
22
นางสาวคณิตา ปามุทา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 10/12/2019 เวลา 14:49 น.
23
นายธนกฤต สมศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 12:05 น.
24
นางสาวณัฐธิดา นามบุดดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 19/12/2019 เวลา 10:12 น.
25
นางเข็มทอง คตมรคา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 19/12/2019 เวลา 23:28 น.
26
อ.ดร.รุ่งทิวา คนการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 19/12/2019 เวลา 11:18 น.
27
นางสาวศิริขวัญ ศรีวิไล
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 14:33 น.
28
อ.ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 05/02/2020 เวลา 12:31 น.
29
นางสาวเริงนภา อำทะวงษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 16:03 น.
30
นายณัฐวัตร สุดจินดา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 16:11 น.
31
นายณัฏฐ์พล ภูติศานติสกุล
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 16:33 น.
32
นายPhailath SYTHONG
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 16:35 น.
33
นายเสกสรรค์ ลาสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 17:08 น.
34
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวงษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 17:23 น.
35
นางสาวณัฏฐธิดา อะกะเรือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 17:42 น.
36
นายณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 19:00 น.
37
นางสาวชนากานต์ สุวรรณคำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 19:08 น.
38
นายสิทธิชัย กูนาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 19:30 น.
39
อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 19:35 น.
40
นายบรรเจิด สระปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 20/12/2019 เวลา 19:50 น.
41
นายอักขราวุธ กันหาป้อง
โรงเรีสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 21/12/2019 เวลา 00:13 น.
42
อ.ดร.กตัญญุตา บางโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 21/12/2019 เวลา 00:16 น.
43
นางสาวณฐพร วิทยบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 21/12/2019 เวลา 11:43 น.
สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
เลขที่ 123/2009 หมู่ที่ 16 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

© พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา