เข้าสู่ระบบ

ประเภทการเข้าร่วม:: ()

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล การชำระเงิน
1
อ.ดร.ทศพล เจริญพรดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 10/11/2019 เวลา 16:54 น.
2
นางสาวแวนูรีซา แวจิ
โรงเรียนบ้านจะแนะ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 12/11/2019 เวลา 20:31 น.
3
อ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/11/2019 เวลา 17:50 น.
4
อ.ทองอุ่น มั่นหมาย
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีสะเกษ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 16/11/2019 เวลา 22:50 น.
5
นายธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 25/11/2019 เวลา 14:29 น.
6
นางสาวนภาพร วรเนตรสุดาทิพย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 28/11/2019 เวลา 10:31 น.
7
นายรุสลัน ดือเระ
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:13 น.
8
นางสาวฐิตาภา เตกฉัตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:14 น.
9
นางสาวลักษณารีย์ ธรรมศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:23 น.
10
นายจีฮาน ปากบารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 29/11/2019 เวลา 23:32 น.
11
นางสาวชนกพร บุญผลึก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 09:04 น.
12
นายก้องเกียรติ เสนกัลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 10:38 น.
13
นายวุฒิชัย ช่อเส้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 11:49 น.
14
นายยุทธกร สืบจักษะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 14:30 น.
15
นางสาวอารีซ่า เหร็มดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 15:03 น.
16
อ.ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 15:23 น.
17
อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 17:08 น.
18
นางสาวชนิดา ซั่วเซ่งอิ้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 18:48 น.
19
อ.ฤทธิไกร โคตรนารา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 20:20 น.
20
นางสาวรวิกานต์ เพ็งอุบล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 30/11/2019 เวลา 20:47 น.
21
อ.ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 01/12/2019 เวลา 02:50 น.
22
อ.ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 01/12/2019 เวลา 02:51 น.
23
อ.ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 01/12/2019 เวลา 02:51 น.
24
นายนาเดอร์ อูซิน
โรงเรียนบ้านกะรุบี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
วันที่ลงทะเบียน : 05/12/2019 เวลา 10:50 น.
สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
เลขที่ 123/2009 หมู่ที่ 16 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

© พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา