เข้าสู่ระบบ

ประเภทการเข้าร่วม:: ()

 

ข้อมูลการเดินทาง

Accommodation
 

ข้อมูลการเดินทางมายังจังหวัดปัตตานี ลิงค์ข้อมูลการเดินทาง (1) !!!และ ลิงค์ข้อมูลการเดินทาง (2) !!!
การเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี มีรถตู้รับส่ง 2 บริษัทดังนี้
1) บริษัทซีสยาม เบอร์โทร 0828221388
2) บริษัทอัลฮิจเราะห์ เบอร์โทร 0887882546

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
เลขที่ 123/2009 หมู่ที่ 16 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

© พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา