ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9

หัวข้อการประชุม (Theme)

"2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: New Approaches After Covid-19"

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 9

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความ บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2565
แจ้งผลตอบรับ (สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย) ภายใน 26 ธันวาคม 2565
แจ้งผลตอบรับ (สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์) ภายใน 6 มกราคม 2566
ส่งบทความฉบับเต็ม (สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย) ภายใน 25 มกราคม 2566
ส่งบทคัดย่อฉบับแก้ไขและโปสเตอร์ (สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์) ภายใน 25 มกราคม 2566
ลงทะเบียน Early Bird บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565
ลงทะเบียนปกติ 1 - 15 มกราคม 2566

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน Early Birds
(บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565)
ลงทะเบียนปกติ
(1 - 15 มกราคม 2566)
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 800 บาท 1,500 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงาน 600 บาท 1,000 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป 500 บาท 1,000 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 บาท 500 บาท
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
หมายเหตุ ผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา