เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ใช้อักษรย่อว่า “สคศ.”
เขียนเป็นภาษาโรมันว่า "SOCIETY OF MATHEMATICS EDUCATION" ใช้อักษรย่อว่า "TSMEd"

      สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 และจดทะเบียนสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา และมีเป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู และการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยอาศัยเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา

      สมาคมคณิตศาสตรศึกษาดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ ครูและนักศึกษาที่สนใจวิชาการด้าน คณิตศาสตรศึกษา ให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยาย การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่า (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการเปิดชั้นเรียน (Open Class) เป็นต้น การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาได้สลับหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

TSMEd 1 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
TSMEd 2 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
TSMEd 3 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
TSMEd 4 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
TSMEd 5 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
TSMEd 6 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
TSMEd 7 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
TSMEd 8 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
TSMEd 9 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
#