ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10

หัวข้อการประชุม (Theme)

“2 ทศวรรษของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: Transforming through Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach (TLSOA)”

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10
ในรูปแบบ Hybrid

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความ ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2566
แจ้งผลตอบรับ 5 มกราคม 2567
ส่งบทคัดย่อฉบับแก้ไขและโปสเตอร์ (สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์) 5 - 15 มกราคม 2567
ส่งบทความฉบับเต็ม (สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย) 5 - 25 มกราคม 2567
ลงทะเบียน Early Bird ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนปกติ 1 - 20 มกราคม 2567

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน Early Birds
(ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566)
ลงทะเบียนปกติ
(1 - 20 มกราคม 2567)
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 800 บาท 1,500 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงาน 600 บาท 1,000 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป 500 บาท 1,000 บาท
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 บาท 500 บาท
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
หมายเหตุ ผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา
ค่าสมัครสมาชิกใหม่ 200 บาท (รายปี) 2,000 บาท (ตลอดชีพ) โดยการสมัครครั้งแรกมีค่าแรกเข้า 100 บาท
ค่าต่ออายุสมาชิกรายปี ปีละ 200 บาท