การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1      การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สมาคมคณิตศาสตรศึกษา กับหัวข้อหลักของการประชุม "การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21" การประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ พัฒนามุมมองงานวิจัยด้านคณิตศาตรศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมมาจากหลากหลายสถาบันและหลากหลายหน่วยงาน ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ กิจกรรมทางวิชาการ มีทั้งการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ การนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเปิดชั้นเรียน