การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2       การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 ก.พ. 59 การบรรยายพิเศษ โดย Prof. Shizumi Shimizu อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศไทย การแนะนำแผนการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน การนำเสนองานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวม 49 ผลงาน
      วันที่ 7 ก.พ. 59 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 ระดับชั้น ได้แก่ ป.1 ป.4 ป.5 และม.1
       - ป.1 สอนโดย คุณครูคณิตตา นวสันชัย โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
       - ป.4 สอนโดย คุณครูอนุวัฒน์ แซ่ซิม โรงเรียนวรพัฒน์
       - ป.5 สอนโดย คุณครูอารี เศรษฐสุข โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
       - ม.1 สอนโดย คุณครูกิตติพศ รบศึก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
      และส่งท้ายด้วยพิธีมอบธงให้เจ้าภาพครั้งต่อไป การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      วันที่ 5 ก.พ. 59 พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วย Prof. Masami Isoda จาก University of Tsukuba, Prof. Frederick Leung จาก University of Hong Kong การเสวนา “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประเทศไทย และงานเลี้ยงต้อนรับ