การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5       การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน (New School Mathematics to Enhance Classroom Quality)"
       สำหรับวันแรกของการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานการประชุม รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด และ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ
      สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2553 และจดทะเบียนสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา และมีเป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู และการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยอาศัยเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
      โดยการประชุมครั้งแรก #TSMEd1 จัดขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดต่อเนื่องทุกปี และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของการประชุม #TSMEd5 จัดขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
      กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสวนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยนักคณิตศาสตรศึกษารุ่นใหม่ ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) อาจารย์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3) อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4) อาจารย์ ดร.กตัญญุตา บางโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชุมสามัญประจำปี และ งานเลี้ยงต้อนรับ (TSMEd Night)