ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน Early Birds ราคา (บาท) ลงทะเบียนปกติ ราคา (บาท)
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 800 1,000
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงาน 600 600
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป 500 500
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 300
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 1,000 1,200
หมายเหตุ ผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา
-->
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน