การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6 หรือ TSMEd 6) โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา“คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่ใน Digital Era” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ชนะกิจกำจรรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
      รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาฯ กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ ครูและนักศึกษาให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนครู และนักศึกษา จำนวน 500 คน นอกจากนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 36 ผลงาน ได้แก่ การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 14 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 22 ผลงาน อีกด้วย