การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8
"2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการปฏิบัติในชั้นเรียน (Rethinking for Classroom Practices)"      ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 สมาคมคณิตศาสตรศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการปฏิบัติในชั้นเรียน (Rethinking for Classroom Practices)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักศึกษา จำนวน 696 คน โดยแบ่งเป็น ออนไซต์ 88 คน ออนไลน์ 608 คน และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 37 ผลงาน ได้แก่ การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 8 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 29 ผลงาน
      พิธีเปิดงานเริ่มในวันที่ 29 มกราคม 2565 โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูแห่งอาเซียน ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงปัจจุบันครั้งที่ 8 ในครั้งนี้จัดในรูปแบบไฮบริด และต่างประเทศ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และขอบคุณสมาคมคณิตศาสตรศึกษาที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 นี้ ถึงแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้มีมาตรการในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ต้องจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมแบบออนไซด์และมีการปรับรูปแบบของการจัดการประชุมวิชาการเป็นรูปแบบของ Hybrid รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
      ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิตติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา กรรมการจัดงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเครือข่ายและทุกท่านที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมจะได้เรียนรู้และนำสิ่งที่ได้รับในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเราต่อไป
      การประชุมนี้เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญ ของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เปิดพื้นที่สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ ครูและนักศึกษา ให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย โดยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
      1) การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. มาซามิ อิโซดะ ผู้เชี่ยวชาญจาก Director of CRICED, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “Teaching Multiplication as for Development of Mathematical Thinking” และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน บรรยายพิเศษเรื่อง “2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการปฏิบัติในชั้นเรียน (Rethinking for Classroom Practices)”
      2) การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา หัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง: เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการปฏิบัติในชั้นเรียน (Rethinking for Classroom Practices)”
      3) การเสวนานักคณิตศาสตรศึกษา/เครือข่ายคณิตศาสตรศึกษา หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ของการฝึกหัดครู/ เตรียมครู”
      4) การเสวนานักศึกษาจากสถาบันผลิตครู หัวข้อ “ความเข้าใจคณิตศาสตรศึกษาจากมุมมองในฐานะที่เป็นนักเรียนกับมุมมองในฐานะที่เป็นนักศึกษาครู”
      5) การเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูจงรักษ์ เขื่อนคำ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
      6) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “2 ทศวรรษของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง : เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการปฏิบัติในชั้นเรียน (Rethinking for Classroom Practices)” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์